Strona główna » Budimex zrealizuje Gazociąg Warszawski dla Gaz-System

Budimex zrealizuje Gazociąg Warszawski dla Gaz-System

przez Redakcja

Budimex podpisał umowę z GAZ-SYSTEM na generalną realizację Gazociągu Warszawskiego o długości 28 kilomtrów w systemie „buduj”. To kolejny gazociąg  po zakończonym terminowo w 2022 roku odcinku Baltic Pipe, realizowany przez tego samego polskiego wykonawcę. Oferta Budimeksu została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza w grudniu 2022 roku.

Gazociąg biegnie w relacji Rembelszczyzna – ‎Mory po północno – zachodniej stronie Warszawy.  Wartość umowy wynosi 188 mlionów złotych netto.  Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane bezpośrednio po podpisaniu umowy. Termin zakończenia robót wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy‎, więc w I połowie 2025 roku. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Gazociąg Warszawski to strategiczny projekt infrastrukturalny  dla Warszawy i tego regionu Polski. Dzięki budowie nowego gazociągu  zwiększy się dostęp do gazu ziemnego zarówno dla odbiorców  przemysłowych mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Działający gazociąg ograniczy emisję szkodliwych substancji, co  wpłynie na poprawę jakości powietrza w stolicy.

Inwestycja zakłada także budowę:

  • sieci światłowodowej,
  • podziemnego zespołu przyłączeniowego DN700/DN100 umożliwiającego podłączenie istniejącej stacji gazowej Jabłonna,
  • stacji gazowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej stacji gazowej,
  • systemów przełączeniowych polegających na połączeniu wybudowanego gazociągu z istniejącym gazociągiem przesyłowym,
  • ciągu pieszo – rowerowego stanowiącego awaryjny dojazd służb przeciwpożarowych o długości 1,4 km, prowadzonego wzdłuż istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej,
  • systemu ochrony katodowej wraz ze stacjami ochrony katodowej z uziomami anodowymi oraz stacjami anod galwanicznych.

Nowoczesne technologie

Ponad 5 kilometrów trasy, czyli około 1/5 długości gazociągu, będzie wykonanych metodami bezwykopowymi – łącznie zaplanowano 32 takie przejścia o różnej długości. Wśród nich jest pięć tzw. długich – dwa horyzontalne przewierty sterowane (HDD) oraz trzy przejścia metodą Direct Pipe. Taki sposób realizacji prac znacząco zmniejsza ingerencję w środowisko naturalne –  nienaruszone pozostaną miejsca cenne przyrodniczo, takie jak Rezerwat Ławice Kiełpińskie na Wiśle, czy Park Młociński na Bielanach.

Do przejścia pod dnem Wisły i Rezerwatem Ławice Kiełpińskie na długości około 1149 metrów wykorzystana zostanie technologia sterowanego przewiertu horyzontalnego, tzw. HDD. Pozwoli to ominąć cenny przyrodniczo teren Rezerwatu i zachować ciągłość żeglugi rzecznej.  Drugi przewiert HDD zaplanowany jest na terenie Lasu Nowa Warszawa (Młocińskiego). Bezwykopowe poprowadzenie gazociągu na trasie ok. 1200 metrów pozwoli zachować miejscowe drzewa.

Drugą zastosowaną metodą bezwykopową będzie Direct Pipe. W celu jak największego zachowania drzewostanu technologia ta zostanie wykorzystana:

  • pod Parkiem Młocińskim na długości około 526 metrów,
  • w rejonie ogródków działkowych na Bielanach – gazociąg zostanie tam poprowadzony pod ziemią, bez robienia wykopów na długości ok. 320 m (obszar wzdłuż Wału Wiślanego przyległy do Parku Młocińskiego),
  • pod ul. Modlińską oraz na obszarze leśnym po zachodniej stronie ul. Modlińskiej na długości około 529 metrów (obszar leśny od ulicy Modlińskiej w stronę Wisły).

Ochrona środowiska

W trakcie projektowania trasy Gazociągu Warszawskiego podjęto wiele działań na rzecz ochrony środowiska. Na etapie budowy pas budowlano-montażowy na terenach leśnych będzie zawężony do 15 metrów (standardowa szerokość to 18-20 metrów) – jest to minimalna szerokość niezbędna do przeprowadzenia prac i dostarczenia na miejsce elementów budowlanych.

Na trasie gazociągu zaprojektowano szereg przekroczeń bezwykopowych, zwłaszcza na terenach zalesionych takich jak: Park Młociński, Las Nowa Warszawa oraz teren leśny w okolicy ulicy Modlińskiej. Umożliwią one poprowadzenie gazociągu głęboko pod ziemią, z korzyścią dla środowiska.

Po zakończeniu budowy w pasie inwestycji przeprowadzone zostaną nasadzenia towarzyszące, złożone z gatunków rodzimych. Dodatkowo zaplanowano dobrowolne nasadzenia w ramach działań proekologicznych na rzecz środowiska naturalnego w aglomeracji warszawskiej.

Wykorzystanie technologii bezwykopowych nie tylko znacząco zmniejsza ingerencję w środowisko, ale pozwala też w mniej uciążliwy sposób przekroczyć przeszkody terenowe – skrzyżowania z drogami, wiaduktami i ciekami wodnymi, np. rzekami, czy kanałami. W trakcie prac budowalnych drogi będę pokonywane przy użyciu przecisków, dzięki czemu ruch nie zostanie wstrzymany.

Wszystkie te działania wpłynęły na ostateczny koszt budowy, a ich korzyści dla otoczenia są niebagatelne. Szczególne istotne dla zachowania drzewostanu będą wymagające technicznie przejścia bezwykopowe.

Powiązane artykuły